News

febrero 19 2019

Nuevas Ayudas a la Contratación del Ayuntamiento de Balmaseda: Desde 3.000€ hasta 11.830€

En el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 18 de febrero de 2019, se han publicado las ayudas del Ayuntamiento de Balmaseda a la contratación de personas desempleadas de Balmaseda; Que oscilan entre 3.000€ y 11.830€ por contrato. El resumen sería el siguiente:

 

Cuantías:

a. Ayuda máxima de 3000,00 € por contrato a jornada completa de 6 meses de duración.

b. Ayuda máxima de 4500,00 € por contrato a jornada completa de 12 meses de duración.

c. Ayuda máxima de 7000,00 € por contrato a jornada completa de duración indefinida (mínimo de estancia en la empresa 2 años).

 

Documentos:

Bases Ayudas a la Contratación BOB 18 02 19

Solicitud de las Ayudas

 

La cuantía final de la ayuda a percibir por la empresa no podrá superar el 75% de los costes salariales y de seguridad social de las personas contratadas.

En el caso de contrataciones a tiempo parcial, la subvención será proporcional a la jornada trabajada.

Las cuantías anteriores se incrementarán en un 15% si la contratación pertenece a alguno de los siguientes colectivos en el momento de inicio del contrato:

 • Personas menores de 25 años.
 • Mujeres.
 • Personas mayores de 55 años.
 • Personas desempleadas de larga duración (Aquellas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, y que han mantenido un periodo de inscripción de al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación).
 • Personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos.
 • Personas con estudios universitarios finalizados que accedan a su primer empleo relacionado con esos estudios finalizados y dentro de su categoría profesional.

 

Todos estos porcentajes serán acumulables con un máximo del 30% por contratación.

 

El total de la subvención será incrementado en: un 10% cuando las contrataciones se realicen por empresas con sede social y fiscal en el municipio de Balmaseda; y en un 30% cuando las contrataciones se realicen por una cooperativa o una asociación sin ánimo de lucro cuya sede social y fiscal este en el municipio de Balmaseda. Estos porcentajes no serán aplicados cuando la sede social coincida con un domicilio particular.

Más información: balmalan@balmaseda.eus           946801002

 


 

2019ko otsailaren 18ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Balmasedako Udalak langabezian dauden Balmasedako langabeak kontratatzeko ematen dituen diru-laguntzak argitaratu dira; diru-laguntza horien zenbatekoa 3.000 € eta 11.830 € artekoak dira kontratuko.  Hau da laburpena:

 

Zenbatekoak:

d. Gehienez 3000,00 euroko diru-laguntza, 6 hilabeteko lanaldi osoko kontratuagatik.

e. Gehienez 4500,00 euroko diru-laguntza, 12 hilabeteko lanaldi osoko kontratuagatik.

f. Gehienez ere 7000,00 euroko diru-laguntza, iraupen mugagabea duen lanaldi osoko kontratuagatik (langileak, gutxienez, 2 urte egingo ditu enpresan).

 

Enpresak jasoko duen laguntzaren azken zenbatekoak ezin du izan pertsona kontratatuen ordainsarien eta gizarte-segurantzaren kostuen % 75 baino gehiagokoa.

Lanaldi partzialeko kontratazioen kasuan, diru-laguntza lanaldiarekiko proportzionala izango da.

Kontratua hasteko unean, kontratatutako pertsona kolektibo hauetakoren bateko kidea bada, gorago aipatu diren zenbatekoei % 15 gehituko zaie:

 • 25 urtetik beherako pertsonak.
 • Emakumeak.
 • 55 urtetik gorako pertsonak.
 • Epe luzeko langabeak (Lanbiden lan-eskatzaile gisa izena emanda daudenak eta kontratazioaren aurreko 18 hilabeteetan gutxienez 12 hilabetez izena emanda egon direnak).
 • Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak.
 • Unibertsitate ikasketak bukatu dituzten pertsonak, ikasketa horiekin zerikusia duten eta dagokien kategoria profesionalarekin bat datorren lehen lanpostua lortu dutenak.

 

Ehuneko horiek metatu ahal izango dira, kontratazioko % 30era arte, gehienez ere.

 

Diru-laguntzaren zenbateko osoa % 10 areagotuko da kontratazioa egiten duen enpresaren egoitza soziala fiskala Balmasedan egonez gero, eta % 30 areagotuko da kontratazioak kooperatiba edo irabazi asmorik gabeko elkarteren baten bidez egiten badira eta kooperatiba edo elkarte horren egoitza soziala eta fiskala Balmasedan badago. Ehuneko horiek ez dira aplikatuko egoitza soziala eta etxebizitza partikularra bat etorriz gero.

Informazio gehiago: balmalan@balmaseda.eus           946801002